navigatie V40 2004

Discussion in 'Volvo V40' started by michael999, Jan 6, 2008.

 1. michael999

  michael999 Guest

  Ik ben sinds 6 december de trotse eigenaar van een Volvo V40 met een
  navigatiesysteem.
  Dit systeem is van 2003, is er ergens een update verkrijgbaar?
  Wat maakt het uit als ik dit systeem blijf gebruiken, immers het werkt met
  de satelliet, dus is alles toch up to date, of niet soms?
  Wat is het nut van het schijfje (CD).

  Als iemand mij dat kan beantwoorden, dan ben ik blij!

  Groet,
  Michael
   
  michael999, Jan 6, 2008
  #1
 2. michael999

  Rob Guest

  Please write English here!
  Better ask your question on the Dutch Volvo-forum: www.volvo-forum.nl

  Rob.
   
  Rob, Jan 7, 2008
  #2
 3. michael999

  James Sweet Guest

  There's no language standard here. Unless one is fluent in English, it's
  often preferable to write in ones native language, it's difficult to
  translate technical speak.
   
  James Sweet, Jan 7, 2008
  #3
 4. michael999

  BJ Guest

  BJ, Jan 7, 2008
  #4
Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments (here). After that, you can post your question and our members will help you out.