S40 td Bwj 2000

Discussion in 'Volvo S40' started by Julien Vogels, Mar 20, 2005.

 1. Is er iemand die wat meer uitleg heeft over de technische fiche van deze
  wagen
   
  Julien Vogels, Mar 20, 2005
  #1
  1. Advertisements

 2. Julien Vogels

  Martijn Guest

  Hoi,

  Ik heb een V40 TD uit 97, dat is volgens mij een ander diesel blok. Is bij
  beide wel een frans blok. Het onderstel is van een Mitubishi Charisma.
  De rubbers van de stabilisatorstang worden wel vaker dan normaal vervangen,
  het is een rotklus trouwens. De SV40's schakelen een beetje als of je in een
  pan soep zit te roren, een beetje soft. De stoelen zitten perfect, de
  portieren sluiten goed en gaan makkelijk open.

  Wat wil je verder wteen?

  gr,

  Martijn
   
  Martijn, Mar 21, 2005
  #2
  1. Advertisements

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments (here). After that, you can post your question and our members will help you out.